Kallelse till höstmöte lördagen den 19 november 2016

SBIF:S ordinarie höstmöte hålls lördagen den 19.11.2016 på Yyteri Hotell & Spa, Sipintie 1, 28840 Björneborg. Fullmaktsgranskningen vidtar kl. 15.00. Vid mötet behandlas de ärenden SBIF:s stadgars § 16 föreskriver samt de ärenden styrelsen beslutat hänskjuta till höstmötet. Rösträtt tillkommer endast befullmäktigad delegat. Alla medlemmar har rätt att närvara.

 

RKL:s svenskspråkiga distrikt sammanträder i omedelbar anslutning till SBIF:s höstmöte. Rösträtt tillkommer endast befullmäktigad delegat enligt RKL:s stadgar. På söndag hålls RKL:s förbundsmöte i hotellets Merisali.

 

Möteshandlingarna kan beställas i förväg från förbundskansliet, annars delas de ut på plats.

 

Program       

 

Lördag 19.11                                                                   Söndag 20.11

                                           

13.15 – 16.00 RKL:s Rakennusmestaripäivä                       8.30 Morgonkaffe

15.00 Fullmaktsgranskning                                             8.30–9.45 Fullmaktsgranskning

15.15 SBIF:s höstmöte                                                    10.00 RKL:s förbundsmöte

16.00 RKL:s svenskspråkiga distrikts möte

16.20 SBIF:s konstituerande styrelsemöte

 

 

Föredragningslista för SBIF:s höstmöte den 19.11.2016 i Björneborg

 

1. Mötets öppning

2. Väljes ordförande, viceordförande och sekreterare för mötet

3. Väljes två protokolljusterare och två rösträknare.

4. Konstateras att mötet är lagligt sammankallat och fastställande av röstlängd

5. Fastställes styrelsemedlemmarnas arvoden och andra ersättningar.

6. Väljes styrelseordförande för följande kalenderår.

7. Väljes övriga ordinarie medlemmar i styrelsen och deras personliga suppleanter

för följande kalenderår.

8. Behandlas verksamhetsplanen och budgeten för följande kalenderår samt fastställes årsavgiftens och inskrivningsavgiftens storlek.

9. Fastställes verksamhetsgranskarnas arvoden.

10. Väljes två verksamhetsgranskare och två suppleanter för dessa.

11. Val av SBIF:s observatör jämte suppleant i RKL:s styrelse

12. Behandlas eventuella inlämnade motioner och diskussionsinlägg.

13. Mötets avslutning

 

Föredragningslista för RKL:s svenskspråkiga distrikts möte den 19.11.2016

 

1.                   Mötets öppning

2.                   Väljs ordförande, viceordförande och sekreterare för mötet

3.                   Väljs två protokolljusterare och två rösträknare

4.                   Konstateras att mötet är lagligt sammankallat. Fastställs röstlängd

5.                   Val av distriktets representant jämte suppleant i RKL:s styrelse

6.                   Mötets avslutning