VVS Föreningen i Finland, Svenska Byggmästare- och Ingenjörsförbundet YH i Finland och Rakennusmestarit ja Insinöörit RKL AMK arrangerar infotillfällen runt om i Svenskfinland angående de nya kompetenskraven enligt MBL för planerare och arbetsledare.

Som föreläsare fungerar VVS-ingenjör Siru Lönnqvist, som är styrelseledamot i FISE och verksamhetsledare för VVS Föreningen. I seminariet deltar också de lokala byggnadstillsynsmyndigheterna och framför sina syner på de nya kraven.  

Program:

Årets sjätte Meddelandet är nu publicerat.

SBIF har hållit vårmöte i Pargas och samtidigt firat värdföreningen ÅBF:s 60-årsjubileum.  Veckoslutet inleddes med styrelsemöte, bastu och middag för redan anlända gäster på fredagskväll.

SBR har hållit årets stämma, för andra året i rad i Skåne, denna gång i Malmö. Från SBIF deltog ordförande Göran Selenius med avec och förbundssekreterare Joakim Högström med avec. För de som inte deltog i golftävlingarna inleddes stämmoveckoslutet på fredagkväll med italiensk buffé  och underhållande musik. Följande dag inleddes med fördiskussion och efterföljande stämma. Under fördiskussionen diskuterades bland annat föreningarnas juridiska status. Diskussionen grundade sig på en motion som kom in i samband med fjolårets stämma.

Förbundets hedersordförande Valdemar Svens fyllde 80 år den 4 maj 2015. Valdemar blev år 1977 viceordförande i dåvarande Vasa Byggmästareförening och valdes sedan till ordförande år 1978. Han var ordförande till år 1985 när han avsade sig uppdraget för att arbeta ett år i Sverige. Han hade före detta mellan åren 1980 – 85 suttit i förbundets styrelse och efter återkomsten från Sverige valdes han år 1986 till förbundets ordförande. Denna post innehade han till år 1998. Inom RKL hade han i huvudsak suppleantuppdrag men i början av 1990-talet var han medlem av RKL:s utbildningsutskott.

Årets femte Meddelandet är nu publicerat.

Vårens förbundskongress arrangeras i år av ÅBF som firar sitt 60-årsjubileum. Nu skall ni anmäla er så fort som möjligt, sista anmälningsdag 30.4.2015, till

 

Joakim Högström                      eller                      Matias Jensén

sbif@byggarna.fi                                            matias.jensen@pargas.fi                                           

 

Årets fjärde Meddelandet är publicerat!

Den 1 april 2015 träder lagen om bedömning av den strukturella säkerheten hos byggnader med stor spännvidd i kraft. Lagen gäller för byggnader med stor spännvidd för vilka bygglov beviljats före lagens ikraftträdande och som huvudsakligen används för idrotts-, rekreations- eller fritidsverksamhet, handel eller för andra motsvarande sammankomster eller som djurstall, och som dessutom har följande utmärkande drag:
1) i byggnaden finns någon del som har en stor spännvidd och en våningsyta som i nå-gon våning är minst 1 000 kvadratmeter, och

Torsdagen den 19.3.2015 arrangerades info- samt bastukväll för fjärde årets studerande på Novia i Vasa. Vi deltog i VBF:s månadsmöte där det bjöds på mat och dryck. Förbundet och föreningen presenterades för de studerande och kvällen resulterade i 15 ordinarie medlemsansökningar. Bland dem som fyllde i medlemsansökan lottades ut presentkort till kvällens sponsorer Stark och K-Rauta. Kvällen avslutades med bastu på Fondis där SBIF och RKL stod för räkningen.