Svenska Byggmästareföreningen i Helsingfors r.f.

Utdrag från jubileumshistoriken "Byggmästarnas föreningsliv i 100 år" (2007)

Mot slutet av 1800-talet startade den egentliga byggmästareutbildningen och man grundade byggmästarklubbar för att bevaka byggmästarnas gemensamma intressen. År 1897 grundades tvåspråkiga Helsingfors Byggmästareklubb.

Den första egentliga byggmästareföreningen hade grundats i Tammerfors redan år 1896 och flera till grundades senare. Ganska snabbt framkom behovet av ett centralorgan för de olika byggmästareföreningarna i landet och tvåspråkiga Finska Byggmästareförbundet grundades i Tammerfors år 1905. Följande år grundades Finska Byggmästareförbundets Helsingforsavdelning, som i dag bär namnet Helsingin Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK ry.

Få av de svenska byggmästarna i huvudstadsregionen anslöt sig till denna förening. Språkgränsen var kanske svårare att överskrida i början av seklet. Helsingfors Byggmästareklubb förlorade sin centrala ställning efter det att den finskspråkiga Helsingforsavdelningen grundats. Majoriteten av de svenska byggmästarna förblev därför oorganiserade.

Några aktiva svenskspråkiga byggmästare sammankallade då både äldre och yngre byggmästare till Café C.F. Nyberg den 17 oktober 1906 för att få en svenskspråkig förening till stånd. 32 byggmästare hörsammade kallelsen. Det beslöts att föreningen skulle få namnet Svenska Byggmästareföreningen i Finland. Förutom byggmästare i Helsingforsnejden skulle denna förening även samla de svenskspråkiga byggmästarna i hela landet.

Stadgarna godkändes av den Kejserliga Senaten för Finland den 29 maj 1907; ett datum som anses vara officiellt datum för föreningen begynnelse.

Efter att Svenska Byggmästareförbundet i Finland (senare Svenska Byggmästare- och Ingenjörsförbundet i Finland) grundats år 1952 och övertagit funktionen som samlande organ för de svenskspråkiga byggmästareföreningarna, ändrades föreningens namn till Svenska Byggmästareföreningen i Helsingfors. Namnändringen trädde officiellt i kraft år 1953.
 

Styrelsen 2022

Ordförande: Jesse Lehtinen

Viceordförande: Mikael Åhl

Sekreterare: Andreas Ermala

Kassör: Emilia Eklund

Ledamot: Alexandra Forsén

Ledamot: Tom Westerlund

Ledamot: Niklas Karlsson

Ledamot: Johan Sundman

Klubbmästare: Tom Westerlund